Hírlevélre feliratkozom:

gyakran ismételt kérdések - Bihari Hulladékgazdálkodási Kft.
 

1. Díjhátralék, késedelmes díjfizetés esetén mi az eljárás?
2. Társasházak esetében hogyan történik a díjfizetés?
3. Hogyan lehet megigényelni, illetve lemondani a szolgáltatást?
4. Mikor kötelező a szolgáltatás igénybevétele?
5. Mit értünk kötelező közszolgáltatás alatt?
6. Mennyibe kerül a szemétszállítás?
7. Átutalással szeretném fizetni a hulladékkezelési számlámat, mit kell tennem?
8. Építési törmeléket, nagy mennyiségben felhalmozott kommunális hulladékot, hogyan, hova lehet elszállítani?
9. Hogyan lehet a díjat kifizetni, milyen díjfizetési módok vannak?
10. Lehet kuka helyett szemeteszsákot használni, hol lehet kapni, mennyibe kerül?
11. Megrongálódott kukát hol és hogyan lehet cserélni?
12. Mely esetben nem köteles a szolgáltató elszállítani a hulladékot?
13. Mennyibe kerül a kuka, mikor kell fizetni érte?
14. Milyen esetben lehet lemondani a szolgáltatást, le lehet-e a tárolót adni?
15. Milyen gyakran történik az ürítés?
16. Milyen űrméretű hulladéktároló edények igényelhetőek a lakossági hulladéktároláshoz?
17. Mit nem lehet elhelyezni a gyűjtőedényekben?
18. Milyen összegű jövedelme van a vezetőségnek?
19. Milyen területen lát el közszolgáltatást a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.?
20. Hogyan, mikor történik a vegyesen gyűjtött hulladékok elszállítása?
21. Hogyan, mikor történik az elkülönítetten gyűjtött hulladékok elszállítása?
22. Hogyan, mikor történik a lomtalanítás?
23. Mi a célja az elkülönített hulladékgyűjtésnek, a hulladék hasznosításának?
24. Hogyan változik a rezsicsökkentés miatt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatói díj?
25. Milyen hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.?
26. Milyen bankszámlaszámokra lehet utalásokat teljesíteni?
1. Díjhátralék, késedelmes díjfizetés esetén mi az eljárás?
A Ht 52. §-a szerint: „ (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek.
(2) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltató vagy a követelés egyéb jogosultja (a továbbiakban együtt: a követelés jogosultja) felhívja az ingatlanhasználó figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására, és felszólítja annak teljesítésére.
(3) A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék megfizetésének esedékességét követő 45. nap elteltével a követelés jogosultja - a felszólítás megtörténtének igazolása mellett - a díjhátralék adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (a továbbiakban: NAV) kezdeményezi.
(4) A NAV - a kezdeményezés kézhezvételétől számított 8 napon belül - jogszabályban meghatározottak szerint intézkedik a díjhátralék, a késedelmi kamat és a felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot, késedelmi kamatot, valamint a követelés jogosultjának ezzel kapcsolatban felmerült és behajtott költségeit a NAV 8 napon belül átutalja a követelés jogosultjának.
(5) Közös tulajdonban álló ingatlan esetében az egy háztartásban életvitelszerűen élő tulajdonosok, a közös használatban álló ingatlan esetében az életvitelszerűen élő használók, illetve birtokosok felelőssége egyetemleges.
(6) Ha az (5) bekezdés szerinti behajtás eredménytelen, ennek tényéről és okáról a NAV - a behajtás eredménytelenségét követő 8 napon belül - igazolást ad a követelés jogosultjának.”

lap tetejére
2. Társasházak esetében hogyan történik a díjfizetés?
Társasházak, lakóközösségek esetében a Társasházi törvény vonatkozó része és az önkormányzati rendelet alapján járunk el. A szolgáltatás igénybevételére kötelezetté válás az ingatlan használatbavételével (építés, vásárlás) következik be. Ilyenkor az ingatlan tulajdonosának fel kell keresni a szolgáltatót, átvenni a gyűjtőedényt.
Adás-vétel esetén a régi és új tulajdonosnak kötelezettsége az átíratás ügyében eljárni, esetleges tartozásokat rendezni.
Mivel a szolgáltatás díja mindig utólag kerül számlázásra, az átíratáskor rendszerint számlafizetésre is sor kerül. Az Önkormányzati rendelet szerint a Közös képviselő jogosult a szolgáltatóval kapcsolatosan eljárni. Ahol a szolgáltatást közösen veszik igénybe, azaz közösen használják a gyűjtőedényt, a Közös képviselő, megbízottja által átvett edényzet űrméretére vonatkozó egységár szerint készülnek a számlák havonta. Ezeket a számlákat a közös képviselők részére juttatja el a szolgáltató. A számlafelosztás módjáról a lakóközösség dönt. Gyakorlatilag a lakók a közös költség részeként róják le a részüket, melyet a közös képviselő fizet ki egy összegben.

lap tetejére
3. Hogyan lehet megigényelni, illetve lemondani a szolgáltatást?
A szolgáltatás igénybevételére kötelezetté válás az ingatlan használatbavételével (építés, vásárlás) következik be. Ilyenkor az ingatlan használónak kell keresni a szolgáltatót, átvenni a gyűjtőedényt. Adás-vétel esetén a régi és új tulajdonosnak kötelezettsége az átíratás ügyében eljárni, esetleges tartozásokat rendezni. Mivel a szolgáltatás díja mindig utólag kerül számlázásra, az átíratáskor rendszerint számlafizetésre is sor kerül.

lap tetejére
4. Mikor kötelező a szolgáltatás igénybevétele?
A Ht. 2. § (1) bekezdés 34. pontja szerint: „ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást e törvény szerinti szerződéses jogviszony keretében kötelező jelleggel igénybe veszi és akinek (,amelynek) a közszolgáltató rendszeres időközönként rendelkezésére áll”
A lakosság közvetlen nem köt szerződést a szolgáltatóval, a szolgáltató az önkormányzatokkal köti meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést.
A Ht. 38. §- a szerint: „Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi”
A Ht. 39. §- a szerint: „Az ingatlanhasználó az érintett ingatlan területén képződő települési hulladékot gyűjti, és azt a közszolgáltatónak rendszeres időközönként átadja”

lap tetejére
5. Mit értünk kötelező közszolgáltatás alatt?
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 27. pontja szerint:„hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás”

lap tetejére
6. Mennyibe kerül a szemétszállítás?
A hulladékszállítási közszolgáltatás díj megfizetésére az ingatlan használó, a szolgáltatás igénybevevője kötelezett a szolgáltató által kibocsátott számla alapján. A számla összegét az adott időszak (hónap, negyedév) rendeletben előírt ürítés-gyakoriság és az edényzet űrmérete szerint meghatározott bruttó ürítési ár szabja meg. A közszolgáltatás egységnyi díját a Ht. alapján a miniszter állapítja meg.

lap tetejére
7. Átutalással szeretném fizetni a hulladékkezelési számlámat, mit kell tennem?
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfelünket, hogy lehetősége van bármely pénzintézetnél vezetett lakossági folyószámláról történő díjfizetésre, mellyel az ügyintézés gyorsabbá és egyszerűbbé válik. Csoportos beszedési megbízás esetén a pénzintézetnél ,az ügyfélnek meg kell adni a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-nél szereplő partnerkódját. A csoportos beszedési felhatalmazás visszaigazolásának egy példányát a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-nek el kell juttatni.

lap tetejére
8. Építési törmeléket, nagy mennyiségben felhalmozott kommunális hulladékot, hogyan, hova lehet elszállítani?
Nagyobb mennyiségű hulladék elszállítására igénybe lehet venni a Társaság konténeres szállítási szolgáltatását. Saját kiszállítás esetén a Berettyóújfalu, 47. sz. főút 43-44. km szelvényében található regionális hulladékkezelő telepen évente 1 alkalommal legfeljebb 1m3 maximum 200 kg lakossági kommunális hulladékot kedvezményesen 6.000.-Ft/tonna áron rakhatnak le partnereink. A meghatározott mennyiség felett az érvényben lévő átvételi árak kerülnek kiszámlázásra.. A lakossági zöldhulladék lerakása továbbra is díjmentes marad.

lap tetejére
9. Hogyan lehet a díjat kifizetni, milyen díjfizetési módok vannak?
A hulladékszállítási közszolgáltatási díj számlázására negyedévente, társasházak esetében havonta kerül sor. A számlák utólagosan – az időszak elteltével – készülnek. A díjfizetés történhet készpénz átutalási megbízással (csekk), banki átutalással, lakossági folyószámláról, illetve személyesen ügyfélszolgálatainkon.

lap tetejére
10. Lehet kuka helyett szemeteszsákot használni, hol lehet kapni, mennyibe kerül?
A Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. emblémával jelölt hulladékgyűjtő zsák nem helyettesíti a tárolóedényt! Az alkalmanként keletkező hulladéktöbblet (ami már a kukába nem fér) gyűjtésére, tárolására használható. Kiegészítő szolgáltatásként lehet vásárolni a Kft. ügyfélszolgálatain, valamint szerződéses partnereinknél.

lap tetejére
11. Megrongálódott kukát hol és hogyan lehet cserélni?
A tároló edényeket a lakosság részére a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. térítésmentesen bocsátja rendelkezésre saját készleteiből. Ezek természetes elhasználódásból eredő rongálódása esetén a szolgáltató díjmentesen biztosítja az edény cseréjét. Űrméretben, darabszámban is lehet változtatni, ha a lakók, használók száma, rendszeresen keletkező hulladékmennyiség ezt indokolttá teszi. A lakossági tárolók cseréjét végre lehet hajtani személyesen, a Kft. ügyfélszolgálatain.

lap tetejére
12. Mely esetben nem köteles a szolgáltató elszállítani a hulladékot?
Az edénybe csak lakossági szilárd hulladékot lehet tenni. Folyékony, mérgező, veszélyes, az ürítést végző dolgozók testi épségét, egészségét veszélyeztető anyagok belehelyezése tilos. Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényekben összetömörödött vagy befagyott, ill. az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlan tulajdonos köteles az edényt üríthetővé használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt megtéríteni.

lap tetejére
13. Mennyibe kerül a kuka, mikor kell fizetni érte?
A tároló edényeket a szolgáltató díjmentesen biztosítja a lakosság részére kellő darabszámban. Az egyedi sorszámmal ellátott edények megőrzéséért, rendeltetésszerű használatáért viszont a lakosság, mint használó felelősséggel tartozik. A gyűjtőedény nem rendeltetésszerű használata, rongálódása, megsemmisülése esetén keletkezett kárt az ingatlan tulajdonosa, használója köteles megtéríteni a szolgáltató részére. A szolgáltató által rendszeresített edények kereskedelmi forgalomban nem kaphatók. A bárhol vásárolt hasonló, méretben, formában megegyező kukák nem kerülnek ürítésre.

lap tetejére
14. Milyen esetben lehet lemondani a szolgáltatást, le lehet-e a tárolót adni?
Tároló edényt visszaadni abban az esetben lehet, ha az ingatlan lakatlanná válik és hivatalos okirattal tudják ezt igazolni. Időszakosan szüneteltetés kérhető, ha az ingatlan ideiglenesen lakatlanná válik, azaz nem keletkezik kommunális hulladék. A szüneteltetés tényéről az ingatlan használójának írásban kell tájékoztatnia a szolgáltatót. Az időszak kezdő és végidőpontját dátumszerűen kell meghatározni. Szüneteltetés visszamenőlegesen nem igényelhető.

lap tetejére
15. Milyen gyakran történik az ürítés?
Rendelet írja elő az ürítés gyakoriságát a tv. útmutatása szerint köztisztasági, járványügyi szempontokat figyelembe véve. A minimum heti egyszeri ürítés mindenhol kötelező. Heti kétszeri szállítás a társasházaknál történik.

lap tetejére
16. Milyen űrméretű hulladéktároló edények igényelhetőek a lakossági hulladéktároláshoz?
A lakossági szilárd hulladék gyűjtésére, elhelyezésére, elszállítására a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 120, 240 és 1.100-literes űrméretű, a gépi ürítésre rendszeresített tároló edényzetet biztosít a lakosság részére. Lakossági nyilatkozat alapján az önkormányzati rendeleteknek megfelelően 60 és 80 l-es igénybevétel is lehetséges. Szükség esetén több, vagy a fentiekben felsorolt nagyobb űrméretű tároló edény is igényelhető.

lap tetejére
17. Mit nem lehet elhelyezni a gyűjtőedényekben?
Tilos a gyűjtőedényekbe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek élet- és testi épségét, egészségét.

lap tetejére
18. Milyen összegű jövedelme van a vezetőségnek?
Simon Péter ügyvezető 500.000 Ft/hó
Vajó Izabella gazdasági vezető 360.000 Ft/hó
Vékony Géza műszaki vezető 300.000 Ft/hó
Kecskés Gyula FEB elnök 50.000 Ft/hó
Tarsoly Attila FEB tag 50.000 Ft/hó
Dombi Imréné FEB tag 50.000 Ft/hó

lap tetejére
19. Milyen területen lát el közszolgáltatást a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.?
A szolgáltatási területhez tartozó települések: Ártánd, Bakonszeg, Báránd, Bedő, Berekböszörmény, Berettyóújfalu, Bihardancsháza, Biharkeresztes, Biharnagybajom, Bihartorda, Bojt, Csökmő, Darvas,Derecske, Esztár, Földes, Furta, Gáborján, Hencida, Kismarja, Komádi, Konyár, Körösszakál, Körösszegapáti, Magyarhomorog, Mezőpeterd, Mezősas, Nagykereki, Nagyrábé, Pocsaj, Püspökladány, Sáp, Sárrétudvari, Szentpéterszeg, Szerep, Tetétlen, Tépe, Told, Újiráz, Váncsod, Vekerd, Zsáka.

lap tetejére
20. Hogyan, mikor történik a vegyesen gyűjtött hulladékok elszállítása?
A Ht 42. §-a szerint: „ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató
az ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladékot az ingatlanhasználóktól összegyűjti és elszállítja”.
Szállítójárműveink településenkénti bejárási időpontjait az ED128 Települések műszakonkénti bejárási utca listája szemlélteti.
Hivatkozott dokumentum

lap tetejére
21. Hogyan, mikor történik az elkülönítetten gyűjtött hulladékok elszállítása?
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 39. § (2) bekezdése és a 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (2) és (3) bekezdése szerint a szelektíven gyűjthető hulladékokat a vegyes hulladéktól elkülönítetten kell gyűjteni a közszolgáltató által biztosított hulladékgyűjtő edényben. Társaságunknál 2019. év őszétől a házhozmenő zsákos szelektív hulladékgyűjtést felváltja a sárga fedelű szelektív hulladék gyűjtésre alkalmazott edényzetben történő szelektív hulladék gyűjtési módszer. Az edényzetek ürítése havi egy alkalommal történik minden településen. Zöld hulladékok gyűjtésére és hasznosítására komposztáló edényzeteket lehet(ett) igényelni a készlet erejéig, melyek segítségével háztartásonként, helyben lehet hasznosítani a zöldhulladékot.
Házhozmenő szelektív hulladékgyűjtési időpontok
Püspökladány szelektív hulladékgyűjtés
Derecske szelektív hulladékgyűjtési időpontok
Szelektív gyűjtési tájékoztató "szórólap"
Házi komposztálás kevesebb hulladékért

lap tetejére
22. Hogyan, mikor történik a lomtalanítás?
Lomtalanítási tudnivalókat az ED64-es dokumentumunk szemlélteti.
Lomtalanítási tudnivalók

lap tetejére
23. Mi a célja az elkülönített hulladékgyűjtésnek, a hulladék hasznosításának?
Az elkülönített hulladékgyűjtésről és a hulladék hasznosításról az ED56 Környezetvédelmi tájékoztató anyagban olvashat.
Hivatkozott dokumentum

lap tetejére
24. Hogyan változik a rezsicsökkentés miatt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatói díj?
A rezsicsökkentések végrehajtásáról rendelkező 2013. évi LIV. törvény értelmében, a 2013. július 1-jétől alkalmazott árak tekintetében, a közszolgáltató, tájékoztatást nyújt a természetes személy ingatlanhasználók, illetve társasházak és lakásszövetkezetek részére a rezsicsökkentés végrehajtásának teljesüléséről.
A természetes személy ingatlanhasználó részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2%-kal megemelt összegének 90 %-át.
A nem természetes személy ingatlanhasználó részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő összeg nem haladhatja meg a települési önkormányzat 2012. december 31-én hatályos rendeletében meghatározott- kedvezmények és mentességek nélküli- teljes közszolgáltatási díj legfeljebb 4,2 %-kal megemelt összegét.

lap tetejére
25. Milyen hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.?
Egységes környezethasználati engedéllyel HB/10-KTF00001-21/2016
Gyűjtési engedély HB/03-KTF02310-6/2019
Gyűjtési engedély mód. HB/03-KTF02310-8/2019

lap tetejére
26. Milyen bankszámlaszámokra lehet utalásokat teljesíteni?
Lakossági bankszámlaszám:10918001-00000003-56580014
Vállalkozói bankszámlaszám:10918001-00000003-56580007
Egyedi utaláskor a közlemény rovatba kérjük a partnerkódot és a számlaszámot szíveskedjen feltüntetni!

lap tetejére